Kryptoanalys

Kryptoanalys är vetenskapen att få tillbaka i klartext den krypterad information, utan tillgång till den hemliga informationen som vanligtvis krävs för att göra det. Vanligtvis innebär detta att knäcka av koden utan att ha kryptonycklarna. Beroende på vilken information som finns tillgänglig och vilken typ av kryptochiffer som analyseras, kan kryptoanalysatorer följa en eller flera attackmodeller för att knäcka krypteringssystemet.

Kända kryptoanalyser

 • Frekvensanalys
 • Klartextjämförelse
 • Brute force
 • Fel i implementationer
 • Matematiska

Frekvensanalys används inom flera vetenskapliga grenar och behandlar på olika sätt analys av förekomsten eller frekvensen av någon händelse, exempelvis bokstavsfrekvensen. Bokstavsfrekvens innebär hur ofta olika bokstäver förekommer i skriven text, vilket tenderar att variera enligt författare och ämne. Man kan inte skriva en uppsats om Xenon utan att använda bokstaven X ofta, och olika författare har vanor som kan återspeglas i deras användning av bokstäver, ordfrekvenser, ordlängder och meningslängder.

I Wikipedia anges bokstavsfrekvenser för olika språk därmed för engelska och svenska, se nedan:

Engelska Svenska
a 8,167 a 9,383
b 1,492 b 1,535
c 2,782 c 1,486
d 4,253 d 4,702
e 12,702 e 10,149
f 2,228 f 2,027
g 2,015 g 2,862
h 6,094 h 2,090
i 6,966 i 5,817
j 0,153 j 0,614
k 0,772 k 3,140
l 4,025 l 5,275
m 2,406 m 3,471
n 6,749 n 8,542
o 7,507 o 4,482
p 1,929 p 1,839
q 0,095 q 0,020
r 5,987 r 8,431
s 6,327 s 6,590
t 9,056 t 7,691
u 2,758 u 1,919
v 0,978 v 2,415
w 2,360 w 0,142
x 0,150 x 0,159
y 1,974 y 0,708
z 0,074 z 0,070
å 1,338
ä 1,797
ö 1,305

Noggranna genomsnittliga bokstavsfrekvenser kan bara fås fram genom att analysera ett stort antal representativa texter. Med tillgängligheten i moderna datorer och stora textsamlingar, görs sådana beräkningar lätt.

Begrepp som vi behöver kunna

 • Krypto – Hemlig skrift. Krypto kan också betyda en viss metod för kryptering.
 • Klartext – Text som kan förstås utan att man behöver använda en hemlig metod och/eller hemlig kryptonyckel.
 • Kryptera – Översätta en klartext till kryptotext med hjälp av krypto och kryptonyckel.
 • Kryptotext – Resultat av kryptering. En kryptotext kan man inte förstå utan att den först dekrypteras.
 • Dekryptera – Återföra en kryptotext till klartext med hjälp av ett krypto och oftast en hemlig kryptonyckel.
 • Kryptonyckel – Data som styr hur man krypterar och dekrypterar med ett visst krypto.
 • Steganografi – Metod för att dölja förekomsten av en text, t. ex. genom att använda osynligt bläck.
 • Substitutionskrypto – Krypto där man vid kryptering ersätter en bokstav eller ett tecken i klartexten med ett annat tecken eller par av tecken.
 • Transpositionskrypto – Krypto där man vid kryptering ändrar ordningsföljden för bokstäverna i klartexten.
 • Meddelande – består av namn (och eventuellt även adress) samt den text som man vill att mottagaren skall läsa.
 • Klartextmeddelande – Meddelande som består av namn m.m. och klartext.
 • Kryptomeddelande – Meddelande som består av namn m.m. och kryptotext.
 • Redigering – Åtgärder som görs på en text efter dekryptering för att stor bokstav, mellanslag och skiljetecken skall införas så att texten blir lätt att läsa för mottagaren.
 • Forcering – Att ta fram klartexten som hör till en kryptotext utan att på förhand känna till den använda kryptonyckeln.

Exempel

I det här exemplet kommer vi att använda frekvensanalys för att knäcka koden som användes i kryptotexten som anges nedan. När vi observerar kryptotexten, som egentligen är inte så långt, kan vi deducera att det handlar om substitution kryptering (mono- eller polyalfabetisk).

GFS WMY OG LGDVS MF SFNKYHOSU ESLLMRS, PC WS BFGW POL DMFRQMRS, PL OG CPFU M UPCCSKSFO HDMPFOSXO GC OIS LMES DMFRQMRS DGFR SFGQRI OG CPDD GFS LISSO GK LG, MFU OISF WS NGQFO OIS GNNQKKSFNSL GC SMNI DSOOSK. WS NMDD OIS EGLO CKSJQSFODY GNNQKKPFR DSOOSK OIS ‘CPKLO’, OIS FSXO EGLO GNNQKKPFR DSOOSK OIS ‘LSNGFU’ OIS CGDDGWPFR EGLO GNNQKKPFR DSOOSK OIS ‘OIPKU’, MFU LG GF, QFOPD WS MNNGQFO CGK MDD OIS UPCCSKSFO DSOOSKL PF OIS HDMPFOSXO LMEHDS. OISF WS DGGB MO OIS NPHISK OSXO WS WMFO OG LGDVS MFU WS MDLG NDMLLPCY POL LYEAGDL. WS CPFU OIS EGLO GNNQKKPFR LYEAGD MFU NIMFRS PO OG OIS CGKE GC OIS ‘CPKLO’ DSOOSK GC OIS HDMPFOSXO LMEHDS, OIS FSXO EGLO NGEEGF LYEAGD PL NIMFRSU OG OIS CGKE GC OIS ‘LSNGFU’ DSOOSK, MFU OIS CGDDGWPFR EGLO NGEEGF LYEAGD PL NIMFRSU OG OIS CGKE GC OIS ‘OIPKU’ DSOOSK, MFU LG GF, QFOPD WS MNNGQFO CGK MDD LYEAGDL GC OIS NKYHOGRKME WS WMFO OG LGDVS.

Vi ser att kryptotexten är på engelska så vi behöver engelska bokstavsfrekvensen. Vi räknar i kryptotexten antal a, b, c och så vidare. Som demonstration markerar jag bokstaven A i röd färg, B i blå och C i grön. Här nedan resultatet:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
5 2 26 42 23 51 67 8 33 1 35 39 35 29 85 30 14 17 88 0 17 3 16 6 10 0

Vi ordnar nu frekvenserna i storleksordning från de mest frekventa till de minst frekventa:

S O G F D L K M I P N C E R U W Q Y H X A V B J T Z
88 85 67 51 42 39 35 35 33 30 29 26 23 17 17 16 14 10 8 6 5 3 2 1 0 0

Vi kan notera att bokstäverna S och O är mest frekventa. Nu kontrollerar vi bokstavsfrekvensen för engelska språket för att identifiera de mest frekventa. Det kan konstateras att e = 12,702 och t = 9,056 är mest frekventa.

Nu ska vi göra en substitution i krypto texten där istället för S skriver vi e och istället för O skriver vi t:

GFe WMY tG LGDVe MF eFNKYHteU EeLLMRe, PC We BFGW PtL DMFRQMRe, PL tG CPFU M UPCCeKeFt HDMPFteXt GC tIe LMEe DMFRQMRe DGFR eFGQRI tG CPDD GFe LIeet GK LG, MFU tIeF We NGQFt tIe GNNQKKeFNeL GC eMNI DetteK. We NMDD tIe EGLt CKeJQeFtDY GNNQKKPFR DetteK tIe ‘CPKLt’, tIe FeXt EGLt GNNQKKPFR DetteK tIe ‘LeNGFU’ tIe CGDDGWPFR EGLt GNNQKKPFR DetteK tIe ‘tIPKU’, MFU LG GF, QFtPD We MNNGQFt CGK MDD tIe UPCCeKeFt DetteKL PF tIe HDMPFteXt LMEHDe. tIeF We DGGB Mt tIe NPHIeK teXt We WMFt tG LGDVe MFU We MDLG NDMLLPCY PtL LYEAGDL. We CPFU tIe EGLt GNNQKKPFR LYEAGD MFU NIMFRe Pt tG tIe CGKE GC tIe ‘CPKLt’ DetteK GC tIe HDMPFteXt LMEHDe, tIe FeXt EGLt NGEEGF LYEAGD PL NIMFReU tG tIe CGKE GC tIe ‘LeNGFU’ DetteK, MFU tIe CGDDGWPFR EGLt NGEEGF LYEAGD PL NIMFReU tG tIe CGKE GC tIe ‘tIPKU’ DetteK, MFU LG GF, QFtPD We MNNGQFt CGK MDD LYEAGDL GC tIe NKYHtGRKME We WMFt tG LGDVe.

Vi kan konstatera att nu förekommer ofta tIe. På engelska det mest frekventa ord är the, därmed kan vi säga att vi också har hittat ordet the och I är h i kryptotexten. Vi ersätter I med h:

GFe WMY tG LGDVe MF eFNKYHteU EeLLMRe, PC We BFGW PtL DMFRQMRe, PL tG CPFU M UPCCeKeFt HDMPFteXt GC the LMEe DMFRQMRe DGFR eFGQRh tG CPDD GFe Lheet GK LG, MFU theF We NGQFt the GNNQKKeFNeL GC eMNh DetteK. We NMDD the EGLt CKeJQeFtDY GNNQKKPFR DetteK the ‘CPKLt’, the FeXt EGLt GNNQKKPFR DetteK the ‘LeNGFU’ the CGDDGWPFR EGLt GNNQKKPFR DetteK the ‘thPKU’, MFU LG GF, QFtPD We MNNGQFt CGK MDD the UPCCeKeFt DetteKL PF the HDMPFteXt LMEHDe. theF We DGGB Mt the NPHheK teXt We WMFt tG LGDVe MFU We MDLG NDMLLPCY PtL LYEAGDL. We CPFU the EGLt GNNQKKPFR LYEAGD MFU NhMFRe Pt tG the CGKE GC the ‘CPKLt’ DetteK GC the HDMPFteXt LMEHDe, the FeXt EGLt NGEEGF LYEAGD PL NhMFReU tG the CGKE GC the ‘LeNGFU’ DetteK, MFU the CGDDGWPFR EGLt NGEEGF LYEAGD PL NhMFReU tG the CGKE GC the ‘thPKU’ DetteK, MFU LG GF, QFtPD We MNNGQFt CGK MDD LYEAGDL GC the NKYHtGRKME We WMFt tG LGDVe.

Vi fortsätter och nu tar vi nästa mest frekvent bokstav som är  G och jämför med det engelska bokstavsfrekvensen.

 • a = 8,167
 • o = 7,507
 • i = 6,966

Det innebär att G kan vara en av de tre bokstäverna. När vi studerar den senaste kryptotext ser vi att det förekommer tG och det vi söker efter kan bli to. Det vill säga att G substitueras med bokstaven o.

oFe WMY to LoDVe MF eFNKYHteU EeLLMRe, PC We BFoW PtL DMFRQMRe, PL to CPFU M UPCCeKeFt HDMPFteXt oC the LMEe DMFRQMRe DoFR eFoQRh to CPDD oFe Lheet oK Lo, MFU theF We NoQFt the oNNQKKeFNeL oC eMNh DetteK. We NMDD the EoLt CKeJQeFtDY oNNQKKPFR DetteK the ‘CPKLt’, the FeXt EoLt oNNQKKPFR DetteK the ‘LeNoFU’ the CoDDoWPFR EoLt oNNQKKPFR DetteK the ‘thPKU’, MFU Lo oF, QFtPD We MNNoQFt CoK MDD the UPCCeKeFt DetteKL PF the HDMPFteXt LMEHDe. theF We DooB Mt the NPHheK teXt We WMFt to LoDVe MFU We MDLo NDMLLPCY PtL LYEAoDL. We CPFU the EoLt oNNQKKPFR LYEAoD MFU NhMFRe Pt to the CoKE oC the ‘CPKLt’ DetteK oC the HDMPFteXt LMEHDe, the FeXt EoLt NoEEoF LYEAoD PL NhMFReU to the CoKE oC the ‘LeNoFU’ DetteK, MFU the CoDDoWPFR EoLt NoEEoF LYEAoD PL NhMFReU to the CoKE oC the ‘thPKU’ DetteK, MFU Lo oF, QFtPD We MNNoQFt CoK MDD LYEAoDL oC the NKYHtoRKME We WMFt to LoDVe.

Det första ordet nu är oFe och att det förekommer också theF. Det gör oss att tänka att F är n:

one WMY to LoDVe Mn enNKYHteU EeLLMRe, PC We BnoW PtL DMnRQMRe, PL to CPnU M UPCCeKent HDMPnteXt oC the LMEe DMnRQMRe DonR enoQRh to CPDD one Lheet oK Lo, MnU then We NoQnt the oNNQKKenNeL oC eMNh DetteK. We NMDD the EoLt CKeJQentDY oNNQKKPnR DetteK the ‘CPKLt’, the neXt EoLt oNNQKKPnR DetteK the ‘LeNonU’ the CoDDoWPnR EoLt oNNQKKPnR DetteK the ‘thPKU’, MnU Lo on, QntPD We MNNoQnt CoK MDD the UPCCeKent DetteKL Pn the HDMPnteXt LMEHDe. then We DooB Mt the NPHheK teXt We WMnt to LoDVe MnU We MDLo NDMLLPCY PtL LYEAoDL. We CPnU the EoLt oNNQKKPnR LYEAoD MnU NhMnRe Pt to the CoKE oC the ‘CPKLt’ DetteK oC the HDMPnteXt LMEHDe, the neXt EoLt NoEEon LYEAoD PL NhMnReU to the CoKE oC the ‘LeNonU’ DetteK, MnU the CoDDoWPnR EoLt NoEEon LYEAoD PL NhMnReU to the CoKE oC the ‘thPKU’ DetteK, MnU Lo on, QntPD We MNNoQnt CoK MDD LYEAoDL oC the NKYHtoRKME We WMnt to LoDVe.

De ovan markerade bokstäver Lheet liknar det engelska ordet sheet och då L kan bli s:

one WMY to soDVe Mn enNKYHteU EessMRe, PC We BnoW Pts DMnRQMRe, Ps to CPnU M UPCCeKent HDMPnteXt oC the sMEe DMnRQMRe DonR enoQRh to CPDD one sheet oK so, MnU then We NoQnt the oNNQKKenNes oC eMNh DetteK. We NMDD the Eost CKeJQentDY oNNQKKPnR DetteK the ‘CPKst’, the neXt Eost oNNQKKPnR DetteK the ‘seNonU’ the CoDDoWPnR Eost oNNQKKPnR DetteK the ‘thPKU’, MnU so on, QntPD We MNNoQnt CoK MDD the UPCCeKent DetteKs Pn the HDMPnteXt sMEHDe. then We DooB Mt the NPHheK teXt We WMnt to soDVe MnU We MDso NDMssPCY Pts sYEAoDs. We CPnU the Eost oNNQKKPnR sYEAoD MnU NhMnRe Pt to the CoKE oC the ‘CPKst’ DetteK oC the HDMPnteXt sMEHDe, the neXt Eost NoEEon sYEAoD Ps NhMnReU to the CoKE oC the ‘seNonU’ DetteK, MnU the CoDDoWPnR Eost NoEEon sYEAoD Ps NhMnReU to the CoKE oC the ‘thPKU’ DetteK, MnU so on, QntPD We MNNoQnt CoK MDD sYEAoDs oC the NKYHtoRKME We WMnt to soDVe.

De ovan markerade bokstäver soDVe kan väl bli på engelska solve. Om detta stämmer är D egentligen l och V är v:

one WMY to solve Mn enNKYHteU EessMRe, PC We BnoW Pts lMnRQMRe, Ps to CPnU M UPCCeKent HlMPnteXt oC the sMEe lMnRQMRe lonR enoQRh to CPll one sheet oK so, MnU then We NoQnt the oNNQKKenNes oC eMNh letteK. We NMll the Eost CKeJQentlY oNNQKKPnR letteK the ‘CPKst’, the neXt Eost oNNQKKPnR letteK the ‘seNonU’ the ColloWPnR Eost oNNQKKPnR letteK the ‘thPKU’, MnU so on, QntPl We MNNoQnt CoK Mll the UPCCeKent letteKs Pn the HlMPnteXt sMEHle. then We looB Mt the NPHheK teXt We WMnt to solve MnU We Mlso NlMssPCY Pts sYEAols. We CPnU the Eost oNNQKKPnR sYEAol MnU NhMnRe Pt to the CoKE oC the ‘CPKst’ letteK oC the HlMPnteXt sMEHle, the neXt Eost NoEEon sYEAol Ps NhMnReU to the CoKE oC the ‘seNonU’ letteK, MnU the ColloWPnR Eost NoEEon sYEAol Ps NhMnReU to the CoKE oC the ‘thPKU’ letteK, MnU so on, QntPl We MNNoQnt CoK Mll sYEAols oC the NKYHtoRKME We WMnt to solve.

I de markerade bokstäver kan väl K bli r? vi ersätter K med r och vi ser vad som händer:

one WMY to solve Mn enNrYHteU EessMRe, PC We BnoW Pts lMnRQMRe, Ps to CPnU M UPCCerent HlMPnteXt oC the sMEe lMnRQMRe lonR enoQRh to CPll one sheet or so, MnU then We NoQnt the oNNQrrenNes oC eMNh letter. We NMll the Eost CreJQentlY oNNQrrPnR letter the ‘CPrst’, the neXt Eost oNNQrrPnR letter the ‘seNonU’ the ColloWPnR Eost oNNQrrPnR letter the ‘thPrU’, MnU so on, QntPl We MNNoQnt Cor Mll the UPCCerent letters Pn the HlMPnteXt sMEHle. then We looB Mt the NPHher teXt We WMnt to solve MnU We Mlso NlMssPCY Pts sYEAols. We CPnU the Eost oNNQrrPnR sYEAol MnU NhMnRe Pt to the CorE oC the ‘CPrst’ letter oC the HlMPnteXt sMEHle, the neXt Eost NoEEon sYEAol Ps NhMnReU to the CorE oC the ‘seNonU’ letter, MnU the ColloWPnR Eost NoEEon sYEAol Ps NhMnReU to the CorE oC the ‘thPrU’ letter, MnU so on, QntPl We MNNoQnt Cor Mll sYEAols oC the NrYHtoRrME We WMnt to solve.

De ovan markerade bokstäver enoQRh kan utforma det engelska ordet enough och då är Q = u och R = g

one WMY to solve Mn enNrYHteU EessMge, PC We BnoW Pts lMnguMge, Ps to CPnU M UPCCerent HlMPnteXt oC the sMEe lMnguMge long enough to CPll one sheet or so, MnU then We Nount the oNNurrenNes oC eMNh letter. We NMll the Eost CreJuentlY oNNurrPng letter the ‘CPrst’, the neXt Eost oNNurrPng letter the ‘seNonU’ the ColloWPng Eost oNNurrPng letter the ‘thPrU’, MnU so on, untPl We MNNount Cor Mll the UPCCerent letters Pn the HlMPnteXt sMEHle. then We looB Mt the NPHher teXt We WMnt to solve MnU We Mlso NlMssPCY Pts sYEAols. We CPnU the Eost oNNurrPng sYEAol MnU NhMnge Pt to the CorE oC the ‘CPrst’ letter oC the HlMPnteXt sMEHle, the neXt Eost NoEEon sYEAol Ps NhMngeU to the CorE oC the ‘seNonU’ letter, MnU the ColloWPng Eost NoEEon sYEAol Ps NhMngeU to the CorE oC the ‘thPrU’ letter, MnU so on, untPl We MNNount Cor Mll sYEAols oC the NrYHtogrME We WMnt to solve.

Kan de markerade bokstäver utforma de engelska orden message och count? Om det stämmer E = m; M = a och N = c

one WaY to solve an encrYHteU message, PC We BnoW Pts language, Ps to CPnU a UPCCerent HlaPnteXt oC the same language long enough to CPll one sheet or so, anU then We count the occurrences oC each letter. We call the most CreJuentlY occurrPng letter the ‘CPrst’, the neXt most occurrPng letter the ‘seconU’ the ColloWPng most occurrPng letter the ‘thPrU’, anU so on, untPl We account Cor all the UPCCerent letters Pn the HlaPnteXt samHle. then We looB at the cPHher teXt We Want to solve anU We also classPCY Pts sYmAols. We CPnU the most occurrPng sYmAol anU change Pt to the Corm oC the ‘CPrst’ letter oC the HlaPnteXt samHle, the neXt most common sYmAol Ps changeU to the Corm oC the ‘seconU’ letter, anU the ColloWPng most common sYmAol Ps changeU to the Corm oC the ‘thPrU’ letter, anU so on, untPl We account Cor all sYmAols oC the crYHtogram We Want to solve.

Markerade bokstäver och ord ger oss den gissning att  W = w , Y = y och X = x:

one way to solve an encryHteU message, PC we Bnow Pts language, Ps to CPnU a UPCCerent HlaPntext oC the same language long enough to CPll one sheet or so, anU then we count the occurrences oC each letter. we call the most CreJuently occurrPng letter the ‘CPrst’, the next most occurrPng letter the ‘seconU’ the CollowPng most occurrPng letter the ‘thPrU’, anU so on, untPl we account Cor all the UPCCerent letters Pn the HlaPntext samHle. then we looB at the cPHher text we want to solve anU we also classPCy Pts symAols. we CPnU the most occurrPng symAol anU change Pt to the Corm oC the ‘CPrst’ letter oC the HlaPntext samHle, the next most common symAol Ps changeU to the Corm oC the ‘seconU’ letter, anU the CollowPng most common symAol Ps changeU to the Corm oC the ‘thPrU’ letter, anU so on, untPl we account Cor all symAols oC the cryHtogram we want to solve.

De ovan markerade bokstäver kan väl bli occurring? Då P = i:

one way to solve an encryHteU message, iC we Bnow its language, is to CinU a UiCCerent Hlaintext oC the same language long enough to Cill one sheet or so, anU then we count the occurrences oC each letter. we call the most CreJuently occurring letter the ‘Cirst’, the next most occurring letter the ‘seconU’ the Collowing most occurring letter the ‘thirU’, anU so on, until we account Cor all the UiCCerent letters in the Hlaintext samHle. then we looB at the ciHher text we want to solve anU we also classiCy its symAols. we CinU the most occurring symAol anU change it to the Corm oC the ‘Cirst’ letter oC the Hlaintext samHle, the next most common symAol is changeU to the Corm oC the ‘seconU’ letter, anU the Collowing most common symAol is changeU to the Corm oC the ‘thirU’ letter, anU so on, until we account Cor all symAols oC the cryHtogram we want to solve.

I de ovan markerade bokstäver kan väl H = p och U = d?

one way to solve an encrypted message, iC we Bnow its language, is to Cind a diCCerent plaintext oC the same language long enough to Cill one sheet or so, and then we count the occurrences oC each letter. we call the most CreJuently occurring letter the ‘Cirst’, the next most occurring letter the ‘second’ the Collowing most occurring letter the ‘third’, and so on, until we account Cor all the diCCerent letters in the plaintext sample. then we looB at the cipher text we want to solve and we also classiCy its symAols. we Cind the most occurring symAol and change it to the Corm oC the ‘Cirst’ letter oC the plaintext sample, the next most common symAol is changed to the Corm oC the ‘second’ letter, and the Collowing most common symAol is changed to the Corm oC the ‘third’ letter, and so on, until we account Cor all symAols oC the cryptogram we want to solve.

I de ovan markerade bokstäver kan C = f och B = k?

one way to solve an encrypted message, if we know its language, is to find a different plaintext of the same language long enough to fill one sheet or so, and then we count the occurrences of each letter. we call the most freJuently occurring letter the ‘first’, the next most occurring letter the ‘second’ the following most occurring letter the ‘third’, and so on, until we account for all the different letters in the plaintext sample. then we look at the cipher text we want to solve and we also classify its symAols. we find the most occurring symAol and change it to the form of the ‘first’ letter of the plaintext sample, the next most common symAol is changed to the form of the ‘second’ letter, and the following most common symAol is changed to the form of the ‘third’ letter, and so on, until we account for all symAols of the cryptogram we want to solve.

I de markerade bokstäver kan A = b?

one way to solve an encrypted message, if we know its language, is to find a different plaintext of the same language long enough to fill one sheet or so, and then we count the occurrences of each letter. We call the most freJuently occurring letter the ‘first’, the next most occurring letter the ‘second’ the following most occurring letter the ‘third’, and so on, until we account for all the different letters in the plaintext sample. then we look at the cipher text we want to solve and we also classify its symbols. we find the most occurring symbol and change it to the form of the ‘first’ letter of the plaintext sample, the next most common symbol is changed to the form of the ‘second’ letter, and the following most common symbol is changed to the form of the ‘third’ letter, and so on, until we account for all symbols of the cryptogram we want to solve.

J måste vara q, eller hur?

one way to solve an encrypted message, if we know its language, is to find a different plaintext of the same language long enough to fill one sheet or so, and then we count the occurrences of each letter. We call the most frequently occurring letter the ‘first’, the next most occurring letter the ‘second’ the following most occurring letter the ‘third’, and so on, until we account for all the different letters in the plaintext sample. then we look at the cipher text we want to solve and we also classify its symbols. we find the most occurring symbol and change it to the form of the ‘first’ letter of the plaintext sample, the next most common symbol is changed to the form of the ‘second’ letter, and the following most common symbol is changed to the form of the ‘third’ letter, and so on, until we account for all symbols of the cryptogram we want to solve.